BIP
23 Śląski Pułk Artylerii
Służba przygotowawcza do NSR


Informacja dla żołnierzy służby przygotowawczej do NSR, którzy otrzymali powołanie do odbycia szkolenia w 23 Śląskim Pułku Artylerii

 

1.    Przyjęcie ochotników odbędzie się w dniu 6-7 września 2016 roku w godz. 8.00 – 15.00.

2.  W dniach przyjęcia do służby na dworcach PKP i PKS w Bolesławcu będą funkcjonowały punkty informacyjne, mające za zadanie informowanie przybyłych kandydatów o sposobie przemieszczenia do pułku oraz ich dowóz do punktu ewidencji stawiennictwa w 23pa

3.  W związku z ograniczoną ilością miejsc parkingowych w obrębie jednostki, wskazany jest przyjazd środkami komunikacji publicznej. Parking nie jest obiektem strzeżonym i jednostka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy i mienie znajdujące się w nich. Ponadto nie wszyscy kandydaci będą pełnili służbę w Bolesławcu i będą zmuszeni pozostawić auta do pierwszej przepustki.

4.   Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego w resorcie Obrony Narodowej, nie można wnosić na teren jednostki i używać w niej prywatnego sprzętu teleinformatycznego.

5.  Dozwolone jest wnoszenie na teren jednostki prywatnych urządzeń wykorzystywanych do przetwarzania obrazu i dźwięku (wszelkie urządzenia służące do rejestracji, kopiowania, gromadzenia, modyfikowania, wytwarzania, klasyfikowania, przechowywania, przekazywania lub udostępniania obrazu i dźwięku – definicja wg. Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 221/MON z 27.07.2012 r. oraz Decyzji nr 73/MON z dnia 06.03.2014 r.).

Korzystanie z nich dopuszczalne jest wyłącznie w III strefie ochronnej z wyłączeniem obiektów i obszarów, które zostaną wskazane podczas szkolenia zapoznawczego.

6. Przypominamy, że na terenie jednostki obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, a próba jego wniesienia bądź naruszenia zasad trzeźwości grozi konsekwencjami karnymi i dyscyplinarnymi.

7.    Co zabrać ze sobą: 

  Dowód osobisty;

  Książeczkę wojskową;

  Prawo jazdy (jeśli posiadasz)

  Kartę powołania wydaną przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień;

  Numer rachunku bieżącego konta osobistego – ROR;

  Dane adresowe Urzędu Skarbowego właściwego do miejsca zamieszkania.

 

Ponadto możesz zabrać:

  Środki toaletowe i higieny osobistej

 

  SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - INFORMACJE

 

Warunkiem wstąpienia do NSR jest posiadanie statusu żołnierza rezerwy. Jednak w przeszłości nie wszyscy pełnili służbę wojskową. Coraz liczniejsze jest także grono osób, które w dorosłość wkroczyły niedawno i którym w wyniku kwalifikacji wojskowej określono przydatność do służby, jednak które nigdy jej nie pełniły.

 

Służba przygotowawcza to oferta dla osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego a chciałyby je odbyć w trybie ochotniczym. Wprowadzenie tej służby wychodzi naprzeciw także oczekiwaniom osób, które identyfikują się ze służbą wojskową, jednak nie zamierzają na stałe wiązać się z zawodem żołnierza, a widzą swoje miejsce w szeregach żołnierzy rezerwy służących w NSR i łączących swoją cywilną aktywność zawodową z obowiązkami żołnierskimi. To nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej, pozwalający na gromadzenie zasobów żołnierzy rezerwy na potrzeby NSR. To jednocześnie szansa na osobisty rozwój osób, które myślą nie tylko o sobie, lecz także o tym, co ważne dla nas wszystkich. A taką wartością jest bezpieczeństwo naszego kraju.

 

 

 

1. Na czym polega służba przygotowawcza?

 

Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Ten nowy rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony przede wszystkim dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej, a zamierzają podjąć obowiązki w ramach NSR. Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej.

 

2. Podstawy prawne funkcjonowania służby przygotowawczej.

 

Przebieg rekrutacji oraz zasady i tok pełnienia służby przygotowawczej zostały precyzyjnie określone w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby przygotowawczej z dnia 6 września 2010 r. (Dz.U. Nr 170, poz. 1144 z późn. zm.).

 

3. Kto może pełnić służbę przygotowawczą?

 

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i odpowiednie wykształcenie. Wymagane jest wykształcenie: co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

 

4. Gdzie się zgłosić?

 

Osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej składają wnioski do wojskowych komendantów uzupełnień, dołączając do niego: świadectwo (dyplom) ukończenia szkoły (studiów) wraz z życiorysem, odpis skrócony aktu urodzenia oraz inne dokumenty, które będą uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

5. Rekrutacja ochotników do służby przygotowawczej.

 

Wojskowi komendanci uzupełnień po analizie potrzeb, przydzielonych limitów oraz możliwości szkoleniowych w ramach służby przygotowawczej wobec osób, które w procesie kwalifikacji wojskowej uzyskały kategorię zdrowia „A” przeprowadzą postępowanie rekrutacyjne, obejmujące analizę wyników nauki, w tym ocen z wychowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną.

 

Postępowanie rekrutacyjne, podobnie jak w przypadku służby kandydackiej, ma charakter konkursowy, z uwzględnieniem limitów miejsc. Zakwalifikowanie kandydata do służby stanie się podstawą wydania przez wojskowego komendanta uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej oraz skierowania do odbycia szkolenia.

 

6. Gdzie pełni się służbę przygotowawczą?

 

Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów realizowane jest w uczelniach wojskowych, podoficerów w szkołach podoficerskich, szeregowych w centrach szkolenia.

 

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej, żołnierze otrzymają tytuły podchorążego, jeżeli będą kształcili się na oficerów, kadeta, jeżeli będą kształcili się na podoficerów lub elewa, jeżeli będą kształcili się na szeregowych.

 

O stawieniu się do szkolenia osób powołanych do służby przygotowawczej komendanci centrów szkolenia lub szkół i uczelni wojskowych powiadomią właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Osoby powołane do służby przygotowawczej będą pełniły tę służbę od dnia stawienia się w centrum szkolenia, szkole lub uczelni wojskowej przez okres odpowiedni dla żołnierza kształcącego się na:

 

- oficera do sześciu miesięcy;

 

- podoficera do pięciu miesięcy;

 

- szeregowego do czterech miesięcy.

 

7. Na czym polega szkolenie w ramach służby przygotowawczej?

 

Program szkolenia w ramach służby przygotowawczej zawiera treści, których opanowanie jest niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk w poszczególnych korpusach kadry, z uwzględnieniem specyfiki korpusów osobowych. Szkolenie w pierwszych miesiącach (szkolenie podstawowe) będzie jednakowe dla wszystkich. W kolejnych okresach szkolenia kandydaci na oficerów zostaną przygotowani do wykonywania obowiązków na stanowiskach dowódcy plutonu bądź równorzędnych natomiast kandydaci na podoficerów na stanowiskach dowódcy drużyny. Kandydaci do korpusu szeregowych przeznaczeni do obsadzenia stanowisk wymagających dodatkowego przeszkolenia będą objęci szkoleniem specjalistycznym.

 

Kandydaci do służby w NSR mają możliwość odbycia służby przygotowawczej jeszcze w czasie trwania studiów. W tym przypadku służba przygotowawcza studentów będzie mogła być realizowana etapowo, w kolejnych okresach wakacyjnych. Zdobywanie dalszych umiejętności praktycznych i ich doskonalenie nastąpi po nadaniu przydziałów kryzysowych w trakcie odbywania ćwiczeń wojskowych. Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia żołnierzy służby przygotowawczej zostały zawarte w regulaminie kształcenia żołnierzy służby przygotowawczej stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. 10.170.1144 z późn. zm.).

 

8. Świadczenia i uprawnienia żołnierzy służby przygotowawczej.

 

Żołnierze szkoleni w ramach służby przygotowawczej otrzymują świadczenia i uprawnienia porównywalne do posiadanych przez żołnierzy służby kandydackiej przygotowującej do służby zawodowej. Miesięczne uposażenie żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą liczone jest od najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (aktualnie 2500 zł). Żołnierzowi kształconemu na potrzeby korpusu oficerów przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości 60% uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (aktualnie 1500 zł), podoficerów 40% (aktualnie 1000 zł), szeregowego 30% (aktualnie 750 zł.)

 

Żołnierzom służby przygotowawczej przysługuje także zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz wyposażenie. W czasie pełnienia służby przygotowawczej żołnierze podlegają również ubezpieczeniu emerytalnemu. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 

9. Zakończenie służby przygotowawczej.

 

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej kończy się egzaminem. Osobom, które ukończyły służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym wojskowi komendanci uzupełnień nadadzą przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych, w których będą pełnić służbę w ramach NSR na podstawie zawartego z dowódcą jednostki wojskowej kontraktu. Żołnierze ci będą mianowani odpowiednio: podchorążowie na stopień kaprala, kadeci na stopień starszego szeregowego. Mianowanie na pierwszy stopień oficerski lub podoficerski, będzie mogło nastąpić po odbyciu określonego czasu czynnej służby w NSR.

 

Osoby, które nie uzyskają pozytywnej oceny będą kierowane na uzupełnienie zasobów osobowych na potrzeby NSR: ze szkół podoficerskich w korpusie szeregowych, z oficerskich w korpusie podoficerskim (w przypadku, gdy w trakcie szkolenia byli mianowani na stopień podoficerski) lub szeregowych.

 

Żołnierzy, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej komendant centrum szkolenia lub szkoły wojskowej przeniesie do rezerwy.

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych