BIP
23 Śląski Pułk Artylerii
 

23 pułk artylerii prowadzi nabór na stanowiska:

 

realizację działalności bieżącej w obszarze przydzielonego działu gospodarki;

 

 

I.  Referenta (ds. żywnościowych).
 
OPIS STANOWISKA PRACY
A. INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa stanowiska: Referent
2. Bezpośredni przełożony: Szef Sekcji Logistyki S-4
B. WYMAGANIA
1. Wykształcenie: średnie.
2. Doświadczenie zawodowe: preferowane doświadczenie w zawodzie z zakresu logistyki.
3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
C. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
1) opracowywaniu i bieżącej aktualizacji dokumentacji osiągania gotowości do podjęcia działań przez pułk w zakresie zabezpieczenia logistycznego w obszarze przydzielonego działu gospodarki;
2)  realizację działalności bieżącej w obszarze przydzielonego działu gospodarki;
3)   terminową i rzetelną realizację sprawozdawczości w obszarze przydzielonego działu gospodarki.
D.  ZAKES OBOWĄZKÓW WYKONYWANAYCH NA STANOWISKU:
   
 1)   udział w prowadzeniu naliczeń zapasów środków materiałowych ZT w obszarze przydzielonego działu gospodarki
 2)    udział w opracowywaniu i aktualizacja dokumentacji osiągania gotowości do podjęcia działań przez pułk w zakresie zabezpieczenia logistycznego w obszarze przydzielonego działu gospodarki;
 3)   ewidencji pomocniczej na szczeblu JW w obszarze przydzielonego działu gospodarki;
 4) sprawdzania Książek mienia poddziałów oraz dokumentów eksploatacyjnych pod kątem właściwego prowadzenia ewidencji;
5) aktualizację planu eksploatacji i ewidencji pracy UiSW w obszarze przydzielonego działu gospodarki;
6) sprawowanie nadzoru nad realizacją procesu prowiantowania przez pododdziały zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) zgłaszanie ilości żywionych żołnierzy do WOG na zasadach określonych odrębnymi ustaleniami;
8) przesyłanie zbiorczo do WOG stanów żywionych za JW (cz.B);
9) przesyłania do WOG niezbędnych danych do bieżących i okresowych analiz i sprawozdań w obszarze przydzielonego działu gospodarki;
10) porównywanie ewidencji mienia z ewidencją pododdziałów w trybie i na zasadach określonych odrębnymi ustaleniami;
11) prowadzenie rejestru dokumentów wpływających i wychodzących w obszarze przydzielonego działu gospodarki;
12) archiwizacja dokumentów wytworzonych w obszarze przydzielonego działu gospodarki;
13) udział w przygotowaniu materiałów niezbędnych do planowania oraz opracowywania meldunków i sprawozdań w obszarze przydzielonego działu gospodarki;
14) merytoryczny nadzór, sprawdzanie poprawności wykonania i przesyłanie do 43 WOG Protokołów Stanu Technicznego na SpW w obszarze przydzielonego działu gospodarki;
15) przeciwdziałanie powstawaniu strat i szkód w mieniu wojskowym;
16) przestrzeganie w działalności służbowej przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przestrzeganie zasad o ochronie danych osobowych RODO;
E. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1. Miejsce pracy: 23 pułk artylerii, Bolesławiec, woj. dolnośląskie
2. Rodzaj umowy: Umowa na okres próbny - 1 etat.
3. Termin składania ofert: do 31 października 2018 r.
4. Kontakt w sprawie pracy z Sekcją Personalną Pułku: tel. 261 646 612 lub 261 646 610.

 

 

II.  Referenta


INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa stanowiska: Referent.
2. Bezpośredni przełożony: Kierownik Kancelarii.

CEL I ZADANIA STANOWISKA
1. Przetwarzanie dokumentów jawnych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i dokumentami normatywnymi. Prowadzenie na bieżąco obiegu dokumentów, wydawnictw, dokumentacji technicznej.

WYMAGANIA
1. Wykształcenie: średnie.
2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
5. Doświadczenie w pracy administracyjnej.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
1. Terminowe wysyłanie korespondencji;
2. Kompletowanie dokumentacji oraz przygotowanie akt do archiwizacji;
3. Ewidencja i rozliczanie wykonawców z materiałów jawnych;
4. Udział w brakowaniu oraz niszczeniu dokumentów i wydawnictw.
5. Prowadzenie właściwych urządzeń ewidencyjnych związanych z kancelarią jawną i zbiorem wydawnictw.
6. Gromadzenie i selekcja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

INNE ISTOTNE INFORMACJE 1. Miejsce pracy: 23 pułk artylerii, Bolesławiec, woj. Dolnośląskie.
2. Rodzaj umowy: Umowa na okres próbny.
3. Termin składania ofert: do 10.09.2018r.
4. Kontakt w sprawie pracy z Sekcją Personalną Pułku: tel. 261 646 614 lub 261 646 609

............................... ... ...................................

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych