BIP
23 Śląski Pułk Artylerii

 

23 pułk artylerii prowadzi nabór na stanowiska:

 

 

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

OPIS STANOWISKA PRACY

 

A. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa stanowiska: Inspektor (ochrony środowiska).

2. Bezpośredni przełożony: Dowódca 23 pułku artylerii.

 

B. CEL I ZADANIA STANOWISKA Nadzór nad stanem przestrzegania przepisów o ochronie środowiska we wszystkich użytkowanych kompleksach wojskowych.

 

C. WYMAGANIA

1. Wykształcenie: średnie z zakresu ochrony środowiska

2. Doświadczenie zawodowe: w zakresie zadań związanych z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie/zakładzie pracy.

3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

 

D. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
- prowadzenie kontroli wg zaplanowanego harmonogramu oraz doraźnych nadzorów celem wykrycia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów ochrony środowiska, w tym postępowania z odpadami oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiska,
- kompletowanie i aktualizowanie aktów prawnych oraz informowanie żołnierzy i pracowników o zmianach w obowiązującym stanie prawnym
- sporządzanie meldunków pokontrolnych dla dowódcy zawierających opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz propozycje przedsięwzięć organizacyjnych lub rozwiązań technicznych mających na celu usunięcie usterek. W przypadku realizacji, gdzie niezbędne są środki finansowe wystąpienie zgodnie z kompetencjami do oddziału gospodarczego o przydział środków,
- prowadzenie edukacji proekologicznej dla żołnierzy oraz pracowników wojska obejmującą problematykę ochrony środowiska.

 

 

E: ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

- systematyczna weryfikacja potencjalnych źródeł zagrożeń dla środowiska na terenie użytkowanym przez wojsko, podejmowanie działań celem przeciwdziałania awariom oraz wykluczenia działalności niezgodnej z prawem,

- współpraca właściwym terytorialnie rejonom, wojskowym zarządem infrastruktury, szefami pionów funkcyjnych Pułku w zakresie ochrony środowiska,

- przesyłanie „Informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej” w użytkowanych kompleksach wojskowych za miniony rok kalendarzowy.

 

F. INNE ISTOTNE INFORMACJE

1. Miejsce pracy: 23 pułk artylerii, Bolesławiec, woj: dolnośląskie

2. Rodzaj umowy: Umowa na okres próbny.

3. Termin składania ofert: do 31 października 2017r.

4. Kontakt w sprawie pracy z Sekcją Personalną Pułku: tel. 261 646 612 lub 261 646 609.

 

 …………………………………………………………….

 

Specjalista BHP

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego  Specjalistą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy została Pani Małgorzata Dąbrowska

 

…………………………………………………………….

 

Administrator systemów alarmowych

 

OPIS STANOWISKA PRACY

 

A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa stanowiska: Konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych Osób i mienia. 2. Bezpośredni przełożony: Szef Sekcji Operacyjnej S-3.

 

B. CEL I ZADANIA STANOWISKA Administrowanie systemami alarmowymi, systemem kontroli dostępu i telewizyjnym systemem nadzoru 23 pułku artylerii. Prowadzenie wsparcia użytkownika systemów alarmowych pod względem sprzętowym i programowym. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń alarmowych będących na wyposażeniu pułku zgodnie z Normą Obronną NO-04-A004-1/2016.

 

C. WYMAGANIA 1. Wykształcenie: średnie techniczne elektryczne, elektroniczne; 2. Doświadczenie zawodowe: w zakresie administrowania systemami alarmowymi, systemem kontroli dostępu lub telewizyjnym systemem nadzoru. 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego; 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

 

D. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: Administrowanie systemami alarmowymi, systemem kontroli dostępu i telewizyjnym systemem nadzoru. Prowadzenie wsparcia użytkownika systemów alarmowych pod względem sprzętowym i programowym. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń alarmowych. Prowadzenie dokumentacji technicznej zgodnej ze wzorem zawartym w Normie Obronnej NO-04-A004-1/2016.

 

E: ZAKES OBOWĄZKÓW WYKONYWANAYCH NA STANOWISKU:

 

- uczestniczenie w organizowaniu skutecznego systemu ochrony obiektów przy wykorzystaniu systemów, - sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem zainstalowanych w poszczególnych kompleksach i obiektach systemów oraz pełna znajomość ich parametrów technicznych i użytkowych, - dokonywanie codziennych przeglądów rejestrów zdarzeń oraz poprawności funkcjonowania systemów, - nadzór nad utrzymaniem systemów w pełnej sprawności technicznej, - nadawanie poziomów dostępu i uprawnień osobom obsługującym systemy oraz odbieranie tych uprawnień osobom skreślonym z listy uprawnionych do obsługi systemów, - programowanie stref dozorowych, - zapewnienie archiwizowania zdarzeń, - rozpoznawanie uszkodzeń systemów oraz ich wpływu na niewłaściwe działanie poszczególnych urządzeń, - wyłączanie uszkodzonych urządzeń systemów (jeśli to konieczne) do momentu przybycia serwisu technicznego, - powiadamianie serwisu technicznego o niesprawności systemów lub ich nieprawidłowej pracy, - prowadzenie dokumentacji technicznej systemów, - regulacja czasu pracy systemu, w tym jego zmiana przy przejściu na czas letni lub zimowy, jeśli systemy i urządzenia nie realizują tej funkcji automatycznie, - nadzorowanie terminowego prowadzenia przeglądów technicznych, konserwacji i napraw zainstalowanych systemów oraz prowadzenie ewidencji tych czynności zgodnie z Normą Obronną, - prowadzenie szkoleń organizowanych dla żołnierzy oraz pracowników ochrony oraz innych osób obsługujących systemy dotyczących umiejętności ich wykorzystania i obsługi, - opracowywanie lub uczestniczenie w opracowywaniu minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych dla zadania inwestycyjnego modernizacji systemu ochrony technicznej oraz uczestniczenie w organizowanych przetargach dotyczących tych inwestycji oraz nadzorowanie ich realizacji i odbioru technicznego.

 

 

F. INNE ISTOTNE INFORMACJE

 

1. Miejsce pracy: 23 pułk artylerii, Bolesławiec, woj: dolnośląskie 2. Rodzaj umowy: Umowa na okres próbny - ½ etatu. 3. Termin składania ofert: do 31 Lipca 2017 r. 4. Kontakt w sprawie pracy z Sekcją Personalną Pułku: tel. 261 646 614 lub 261 646 609.

 

 

23 pułk artylerii prowadzi nabór na stanowisko starszego teleinformatyka.

OPIS STANOWISKA PRACY

A. INFORMACJE OGÓLN
E
1. Nazwa stanowiska: Starszy Teleinformatyk.
 2. Bezpośredni przełożony: Szef Grupy Wsparcia Teleinformatycznego.
B. CEL I ZADANIA STANOWISKA
Administrowanie sieciami i systemami teleinformatycznymi 23 pułku artylerii. Prowadzenie wsparcia użytkownika systemów teleinformatycznych pod względem sprzętowym i programowym. Konserwacja sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu pułku.
C. WYMAGANIA
1. Wykształcenie: średnie techniczne z zakresu informatyka teleinformatyka, lub telekomunikacja;
2. Doświadczenie zawodowe: w zakresie administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi oraz wsparcia użytkownika.
3. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
D. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
Administrowanie sieciami i systemami teleinformatycznymi. Prowadzenie wsparcia użytkownika systemów teleinformatycznych pod względem sprzętowym i programowym. Konserwacja sprzętu teleinformatycznego. Prowadzenie dokumentacji technicznej.
E: ZAKES OBOWĄZKÓW WYKONYWANAYCH NA STANOWISKU:

- Udział w budowie i administrowaniu sieciami i systemami teleinformatycznymi (administrowanie od strony sprzętowej i programowej sieciami LAN oraz serwerami na platformach Windows);
- Udział we wdrażaniu do eksploatacji nowego sprzętu sieciowego i komputerowego;
- Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania systemowego i użytkowego;
- Udział w dokonywaniu przeglądów technicznych, konserwacji oraz prowadzenie gospodarki materiałami eksploatacyjnymi sprzętu teleinformatycznego;
- Udzielanie wsparcia dla użytkownika końcowego;
- Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej i użytkowej nadzorowanych sieci i systemów teleinformatycznych;
- Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w administrowanych sieciach i systemach teleinformatycznych.
F. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1. Miejsce pracy: 23 pułk artylerii, Bolesławiec, woj: dolnośląskie
2. Rodzaj umowy: Umowa na okres próbny.
3. Termin składania ofert: do 31 lipca 2017r.
4. Kontakt w sprawie pracy z Sekcją Personalną Pułku: tel. 261 646 614 lub 261 646 609.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych