BIP
23 Śląski Pułk Artylerii

 

23 pułk artylerii prowadzi nabór na stanowiska:

Specjalista BHP

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego  Specjalistą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy została Pani Małgorzata Dąbrowska

 

…………………………………………………………….

 

Administrator systemów alarmowych

 

OPIS STANOWISKA PRACY

 

A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa stanowiska: Konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych Osób i mienia. 2. Bezpośredni przełożony: Szef Sekcji Operacyjnej S-3.

 

B. CEL I ZADANIA STANOWISKA Administrowanie systemami alarmowymi, systemem kontroli dostępu i telewizyjnym systemem nadzoru 23 pułku artylerii. Prowadzenie wsparcia użytkownika systemów alarmowych pod względem sprzętowym i programowym. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń alarmowych będących na wyposażeniu pułku zgodnie z Normą Obronną NO-04-A004-1/2016.

 

C. WYMAGANIA 1. Wykształcenie: średnie techniczne elektryczne, elektroniczne; 2. Doświadczenie zawodowe: w zakresie administrowania systemami alarmowymi, systemem kontroli dostępu lub telewizyjnym systemem nadzoru. 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego; 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

 

D. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: Administrowanie systemami alarmowymi, systemem kontroli dostępu i telewizyjnym systemem nadzoru. Prowadzenie wsparcia użytkownika systemów alarmowych pod względem sprzętowym i programowym. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń alarmowych. Prowadzenie dokumentacji technicznej zgodnej ze wzorem zawartym w Normie Obronnej NO-04-A004-1/2016.

 

E: ZAKES OBOWĄZKÓW WYKONYWANAYCH NA STANOWISKU:

 

- uczestniczenie w organizowaniu skutecznego systemu ochrony obiektów przy wykorzystaniu systemów, - sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem zainstalowanych w poszczególnych kompleksach i obiektach systemów oraz pełna znajomość ich parametrów technicznych i użytkowych, - dokonywanie codziennych przeglądów rejestrów zdarzeń oraz poprawności funkcjonowania systemów, - nadzór nad utrzymaniem systemów w pełnej sprawności technicznej, - nadawanie poziomów dostępu i uprawnień osobom obsługującym systemy oraz odbieranie tych uprawnień osobom skreślonym z listy uprawnionych do obsługi systemów, - programowanie stref dozorowych, - zapewnienie archiwizowania zdarzeń, - rozpoznawanie uszkodzeń systemów oraz ich wpływu na niewłaściwe działanie poszczególnych urządzeń, - wyłączanie uszkodzonych urządzeń systemów (jeśli to konieczne) do momentu przybycia serwisu technicznego, - powiadamianie serwisu technicznego o niesprawności systemów lub ich nieprawidłowej pracy, - prowadzenie dokumentacji technicznej systemów, - regulacja czasu pracy systemu, w tym jego zmiana przy przejściu na czas letni lub zimowy, jeśli systemy i urządzenia nie realizują tej funkcji automatycznie, - nadzorowanie terminowego prowadzenia przeglądów technicznych, konserwacji i napraw zainstalowanych systemów oraz prowadzenie ewidencji tych czynności zgodnie z Normą Obronną, - prowadzenie szkoleń organizowanych dla żołnierzy oraz pracowników ochrony oraz innych osób obsługujących systemy dotyczących umiejętności ich wykorzystania i obsługi, - opracowywanie lub uczestniczenie w opracowywaniu minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych dla zadania inwestycyjnego modernizacji systemu ochrony technicznej oraz uczestniczenie w organizowanych przetargach dotyczących tych inwestycji oraz nadzorowanie ich realizacji i odbioru technicznego.

 

 

F. INNE ISTOTNE INFORMACJE

 

1. Miejsce pracy: 23 pułk artylerii, Bolesławiec, woj: dolnośląskie 2. Rodzaj umowy: Umowa na okres próbny - ½ etatu. 3. Termin składania ofert: do 31 maja 2017 r. 4. Kontakt w sprawie pracy z Sekcją Personalną Pułku: tel. 261 646 614 lub 261 646 609.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych